סוף השנה כבר כאן ! טיפים לחיסכון במס

הפקדות לחיסכון

ניתן לקבל הטבות מס משמעותיות בגין הפקדות לפנסיה, קרן השתלמות, בטוח חיים אובדן כשר עבודה. גובה ההטבה תלוי בהכנסה החייבת במס, להלן תקרות ההפקדות לשנת 2016:

1. קרן פנסיה – עצמאים יכולים להפקיד עד 16% מההכנסה ועד לתקרת שכר של 208,800 ₪ בשנה (סכום הפקדה מקסימלי של 33,408 ₪).

2. שכירים יכולים להפקיד סכום נוסף על הסכום המופרש בשכרם בגין הסכומים מהשכר שלגביהם המעביד לא מפריש לפנסיה .תקרת ההפקדה הינה 16% עד שכר של 104,400 ₪ בשנה. רצוי לפנות לייעוץ בנושא.

3. קרן השתלמות לעצמאים – ניתן להפקיד עד 7%מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 261,000 ₪ בשנה. הסכום המוכר למס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרה. תקרת ההפקדה השנתית המוטבת הינה 18,270 ₪. הפקדה מעבר לסכום זה לא תוכר לצרכי מס וגם לא תהיה תהייה פטורה ממס רווחי הון.

4. ביטוח חיים – הפקדות לביטוח חיים מקבלות הטבות מס תחליפיות להפקדות לפנסיה והן עד 5% מההכנסה.

5. אבדן כשר עבודה – ניתן להפקיד לאבדן כשר עבודה עד 3.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרה של 2.5 מהשכר הממוצע במשק. סכום זה עומד בשנת 2016 ע"ס 2,668 ₪.

6. יש לציין שיש להפקיד את הסכומים לא יאוחר מיום 31.12.2016.

תרומות

1. מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת לאותה שנה. לשם כך יש להקפיד ולבדוק שלמוסד קיים אישור לצורך סעיף 46.

2. מתוך סכום התרומה המינימלי המוכר לזיכוי הינו 180 ₪ וסכום התרומה המקסימלי המוכר לזיכוי בשנת המס הינו 30% מההכנסה החייבת בשנת 2016 או 9,212,000 – לפי הנמוך שבהם. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית!).

3. לבעלי חברות מומלץ לבחון את הכדאיות של מתן התרומה גם במישור האישי

פעילות בשוק ההון

1. מימוש הפסדים – משקיע אשר נצברו בחשבונו הכנסות מניירות ערך במהלך השנה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית והכנסות דיבידנד) חייב עליהם במס בישראל. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.

2. לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך (כגון: הכנסות מריבית ומדיבידנד). כל אלו גם לאור הטלת מס יסף על הכנסות גבוהות כאמור לעיל .בכל הנ"ל יש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי מס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.

שינויים בשיעורי המס

1. מס חברות – בשנת 2017 צפוי מס חברות לרדת מ-25% ל-24% (ובשנת 2018 ל-23%). יש לבחון את השפעת דחית הכנסות לשנת 2017 ו/או הקדמת הוצאות לשנת 2016 שאינן רכישת מלאי עסקי, ככל שהדבר ניתן בהתאם לדין ולכללי החשבונאות.

2. מס שולי – המס השולי המירבי (כיום 48%) צפוי לרדת ל-47%.

3. מס יסף – מס על הכנסות גבוהות – החל משנת 2017 צפוי מס היסף לעלות מ-2% ל-3% (זאת על מנת לשמור על מס מירבי של 50% כמו בשנת 2016). כמו כן התקרה הפטורה ממס יסף צפויה לרדת מהכנסה של למעלה מכ-811 אלפי ₪ להכנסה העולה על כ-640 אלפי ש"ח. לאור שני אלו כדאי אפוא לבעלי שליטה ועצמאיים לשקול הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות.

4. יש לשים לב שבשנת 2017 יתכן ותינתן אפשרות לשלם מס דיבידנד בשיעור 25% (במקום 30% היום), ללא תספת מס יסף, בשל רווחים צבורים ישנים.

השלמת תשלומי מיסים

5. השלמת סכום מס ע"ח 2016 שתעשה ע"י הנישום עד 31.01.2017, לא תישא ריבית והצמדה. תשלומים עד 28.02.2017 יזוכו ב – 50% מהריבית וההצמדה ותשלומים עד 31.03.2017 יזוכו ב – 25%.

6. תשלומים לבטוח לאומי יחשבו לצורך ניכוי ממס רק אם יעשו עד ליום 31.12.2016. מומלץ להקדים ולשלם את מקדמת דצמבר.


Please leave this field empty.

לפרטים נוספים:

וולפסון 5, ראשון לציון
טלפון: 052-2504295

אימייל: malca60@bezeqint.net